Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi, fikri mülkiyet hukuku alanında çalışmakta olan veya bu alana ilgi duyan hukukçuların bir araya gelerek, seçilen bir hukuki mesele temelinde bilgi, tecrübe ve sorunlarını paylaştıkları ve sorularına yanıt aradıkları bir özgür platformdur.

Bu toplantıların temel amacı, fikri mülkiyet alanında sorunlu görülen noktaların detaylı, dinamik ve serbest bir şekilde tartışılabileceği ve bu alanda çalışan kişilerin bir araya gelip iletişimini artırabileceği dostane bir ortamın oluşturulmasıdır.

Fikri mülkiyet hukukuna dair sorunlu bir konuyu Atölye'nin gündemine taşımak ya da böyle bir konuda konuşma yapmak isteyen herkes Merkezimize başvurabilir. Bu konudaki taleplerin, gelecek toplantı tarihinden en eç bir ay önce iletilmesi uygun olacaktır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi çalışmaları, her ayın ilk Çarşamba günü akşamı yapılmakta ve çalışmanın içeriği toplantı tarihinden en geç bir hafta öncesinde duyurulmaktadır. Merkezin iletişim listesinde yer alarak duyurulardan haberdar olmak isteyenler, RC-IPL@bilgi.edu.tr adresine bu taleplerini iletebilirler.

 

Tarih

Konu

Konuşmacı

1

04.07.2007

“İleride Vücuda Getirilecek Eserler Üzerindeki Hakların Devri Konusunda Bir Öneri”

Çalışmada, FSEK’in henüz vücuda getirilmemiş veya tamamlanmamış eserlere ilişkin tasarruf işlemlerinin batıl olacağını öngören 48. maddesi ile henüz vücuda getirilmemiş eserlere ilişkin olsalar dahi devir ve ruhsat verilmesine dair taahhütlerin geçerli olacağının belirtildiği 50’nci maddesinin birinci fıkrası ele alınmış ve özellikle sipariş sözleşmeleri sonucu yaratılan eserler için biri borçlandırıcı işlem diğeri tasarruf işlemi olmak üzere iki sözleşme yapma gereğine, FSEK m.57/1 bağlamında çözüm aranarak konuya yeni bir perspektif getirilmiştir. Bu değerlendirme, Ağustos 2008 tarihli Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

2

01.08.2007

“Cayma Hakkı”

FSEK’in 58’inci maddesinde eser sahiplerine tanınan cayma hakkının hüküm ve sonuçları, borçlar hukukunun “dönme” ve “fesih” kavramları ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Eda Çataklar, LL.M.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

3

05.09.2007

“Meslek Birliklerinin Hakların İdaresi ve Takibi Yetkisi Kapsamında Yetki Belgeleri”

Merkez Müdürü Sayın Yrd.Doç.Dr.Gül Okutan’ın moderasyonunda tüm konukların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ilgili mevzuat bağlamında, meslek birliklerinin hak idaresi ve takip yetkisinin kapsamı nedir; yetki belgesi içeriğinde yer alan düzenleme devir mi, lisans mı, vekalet mi olmalıdır; eser sahibinin yetki belgesi kapsamındaki haklar üzerinde serbestçe tasarruf yetkisi var mıdır; yetki belgesi ile ilgili mevcut yönetmelik içeriğindeki çelişkiler nasıl giderilebilir ve yeni yönetmelikte neler yer almalıdır sorularına yanıt aranmıştır.

Tartışma

4

03.10.2007

“Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük Tasarısı Taslağı”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük Tasarısı Taslağı”nın değerlendirildiği çalışmada, taslağın hazırlık süreci ve kapsamına ilişkin olarak Bakanlık mensubu Sayın Bilge Kılıç’tan bilgi alındıktan sonra, sorunlu görülen hükümler katılımcılarca tartışılmıştır.

Bilge Kılıç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

5

07.11.2007

“Sinema Eseri Sahipliğinden Doğan Sorunlar”

Çalışmada, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 1995 yılında yapılan değişiklikler sonrasında sinema eseri sahipliğinin değişmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ele alınmış, bunun yanı sıra televizyon dizilerinde eser sahipliği konusu değerlendirilmiştir.

Yard.Doç.Dr. Yalçın Tosun
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

6

05.12.2007

“Sinema Eserleri ve Sinema Eseri Niteliği Tartışmalı Diğer Görsel İşitsel Yaratılar”

FSEK m.5’teki sinema eseri tanımının değerlendirilmesiyle başlanan toplantıda, müzik videoları, maç görüntüleri ve belgeseller gibi bazı görsel işitsel yaratıların eser niteliği tartışmaya açılmıştır.

Yard.Doç.Dr. Yalçın Tosun
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

7/8

09.01.2008
06.02.2008

“Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Bağımlı Çalışanların Hak Sahipliği”

Yedinci ve sekizinci Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi çalışmalarında, FSEK m.18/2’de düzenlenen çalıştıran ve tayin edenlerin memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki yetkileri tüm yönleriyle incelenmiştir.

Doç.Dr. Emre Gökyayla
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

9

05.03.2008

“5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Bu Kanundan Doğan Soru ve Sorunlar”

Anılan konu başlığı çerçevesinde, 5651 sayılı Kanunun sistematiği, bu Kanun kapsamında yer alan içerik sağlayıcısı ve erişim sağlayıcısı gibi kurumların tanım, işlev ve sorumluluklarının yanı sıra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yapısı ve görevlerine değinilmiş son olarak da Kanunun FSEK’le ilişkisi irdelenmiştir.

Av. Burak Özcü

10

02.04.2008

“FSEK m.52’nin Sınırları ile Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Arasındaki İlişki”

Çalışmada üzerinde durulan konular özetle, genel hüküm-özel hüküm ilişkisi; FSEK m.52’de düzenlenen yazılı şekil ile devredilen hakların ayrı ayrı ve açıkça belirtilmesi şartlarının değerlendirilmesi; şekle aykırılık ile hakkın kötüye kullanılması yasağı kuralının çatışması halinde hangisine öncelik verilmesi gerektiği; işin mahiyetinin ve somut olayın sözleşmenin geçerli hale gelmesine etkisi ve MK. m.2’nin Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku bakımından değerlendirilmesi olmuştur.

Av. Selçuk Bayram

11

07.05.2008

“Plan ve Projelerin, Fikir ve Sanat Eserleri ve Haksız Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”

Plan ve projelerin hukuki korumasının değerlendirildiği çalışmada, mimari plan ve projeler FSEK m.4/3, bilimsel nitelikli plan projeler de FSEK m.2/3 bağlamında ele alındıktan sonra haksız rekabet hukukunun öngördüğü korumaya değinilmiştir.

Av.Dr. Cahit Suluk

12

04.06.2008

“Edisyon Şirketleri”

Çalışmada, edisyon şirketlerinin müzik sektöründeki konumu ve yapısı yurtiçi ve yurtdışından örnekler kapsamında ele alınmış ve ardından, edisyon şirketlerinin eser sahipleri ve meslek birlikleriyle ilişkileri hukuki açıdan değerlendirilmiştir.

Av. Sadife Karataş Kural / Selim Kaynak

13

02.07.2008

“Borçlar Kanunu ve FSEK’te Yer Alan Düzenlemeler Işığında Yayın Sözleşmesi ve Bu Sözleşmenin Esaslı Unsurlarından Olan Eser Sahibinin Telif Ücreti”

Bu toplantıda, Borçlar Kanunu ve FSEK’te yer alan düzenlemeler ışığında yayın sözleşmesi ve bu sözleşmenin esaslı unsurlarından olan eser sahibinin telif ücreti konusu incelenmiştir. Anılan kapsamda özellikle, telif ücretinin belirlenme yöntemleri; eser sahibinin uygun telif ücreti alma hakkı; uygun telif ücretinin belirlenmesinde kullanılan kriterler; eserin çok satanlar listesinde (best-seller) yer alması halinde sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ve eser sahibinin elde edilen gelire sonradan katılma hakkı Alman hukuku ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Yard.Doç.Dr.Canan Yılmaz
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14

03.09.2008

“Tescilsiz Markalar ve Gerçek Hak Sahipliği”

Çalışmada, tescili olmayan ancak bir markayı yaratıp, kullanan ve piyasada maruf hale getiren kişi olan gerçek hak sahibinin, hangi hallerde bir başka markanın kullanılmasını yasaklama hakkına sahip olacağına ilişkin şartlara değinilmiştir. Ardından ticaret unvanında başkasına ait markanın kullanılması durumunda konunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuş ve bu husus, haksız rekabet hükümleri, 556 sayılı KHK’nın 12’inci maddesi ve Yargıtay kararları çerçevesinde değerlendirilmiş ve “marufiyet kazanma” kavramı üzerinde durulmuştur.

Av. Selma Toplu Ünlü

15

08.10.2008

“Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”

TPE tarafından hazırlanan Taslağın değerlendirildiği çalışmada üzerinde durulan başlıca hususlar koruma şartları açısından yenilik; başvuru şartları açısından yenilik; itiraz süreci ve yeni sistem önerisi; hükümsüzlük halleri - kısmi hükümsüzlük ve yasal süreler olmuştur.

Mustafa Kubilay Güzel, TPE

16

05.11.2008

“Eserden Doğan Manevi Haklar ve Bu Hakların Kişilik Hakları İle İlişkisi”

Eserden doğan manevi haklar ile Medeni Kanun’da ifade olunan kişilik hakları arasındaki benzerlik ve farkların incelendiği çalışmada ayrıca, bu haklara yönelen ihlallerin nasıl değerlendirileceği ve tazminata esas olacak zarar hesabının nasıl yapılacağı üzerinde durulmuştur.

Av. Ünsal Piroğlu

17

03.12.2008

“Internet Ortamında Fikri Hak İhlalleri”

İnternet teknolojisinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren web sayfaları, bağlantı (link) ve çerçeve (frame) kullanımı, dosya paylaşım programları, alan adları, metataglar ve adwords reklamlar gibi fikri mülkiyet hukuku bakımından özellik arz eden uygulama ve kavramların ele alındığı çalışmada bu konu ve kavramlar hukuki bakımdan değerlendirilip incelenmiştir.

Prof.Dr. Tekin Memiş
Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

18

07.01.2009

“Internet alan adı uyuşmazlıkları ve WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Uygulamaları”

Atölyenin düzenlendiği tarih itibariyle WIPO’nun bu alanda yetkili kıldığı tek Türk hakem olan Sayın Av. Dilek Üstün tarafından yapılan sunumda, günümüzde sıklıkla karşılaşılan marka ya da ticaret unvanlarının üçüncü bir kişi tarafından haksız şekilde ve kötü niyetle alan adı olarak tescil edilmesi halinde gidilecek alternatif çözüm yolları, WIPO Tahkimi perspektifinden ele alınmıştır. Bu yola kimler tarafından, hangi hallerde, hangi usule uyularak başvurulabileceği, başvuruların nasıl değerlendirildiği ve WIPO hakem kararlarının uluslar arası etkisinin ne olduğu da örneklerle incelenmiştir.

Av. Dilek Üstün

19

04.02.2009

“Faydalı Modellerle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”

Çalışmada öncelikle 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ekseninde faydalı modellerin koruma kriterleri, koruma süresi ve tescili kısaca incelenmiş ve ardından itiraz süreci ve hükümsüzlük hallerine değinilmiştir. Konuya uygulamada yaşanan sorunlar doğrultusunda kötü niyetli faydalı model tescili, toplatma, ihtiyati tedbir kurumu, faydalı model ve endüstriyel tasarımlar arasındaki farklar ve bilirkişi raporlarından söz edilerek devam edilmiştir.

Av. R. Leyla Süren
Av. Rukiye Nur Çebi
Meriç Erenoğlu

20

04.03.2009

“556 sayılı KHK’nın Bazı Hükümlerinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının Yürürlüğe Girmesinin Ardından Doğan Hukuki Durum”

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının “b” bentleri ile 61’inci maddesinin “a” ve “c” bentleri Anayasa Mahkemesi’nin 2005/15E, 2008/2K sayılı ve 3.1.2008 tarihli kararıyla iptal edilmiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 5. maddeleri 31.12.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve iptal edilen anılan maddeler yerine 5833 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Atölye’de Anayasa Mahkemesi kararının 5833 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenen suçlar ve açılan davalara etkisi sorunu ile bu kararın KHK’larla düzenlenmiş olan diğer sınai haklar bakımından anlamı analiz edilmiştir.

Doç.Dr.Serap Keskin Kiziroğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

21

01.04.2009

“Markalar Kanunu Tasarısı”

Markalar Kanunu Tasarısı’nın incelendiği çalışmada değerlendirilen başlıca hususlar, başvuru şartları açısından yenilik; markanın bölünmesi; ek süre prosedürü; internette marka hakkı ihlali; markanın hükümsüzlüğü ile ilgili düzenlemeler; bildirim ve süre başlangıcı ile marka hakkına tecavüz  durumunda uygulanacak müeyyideler olmuştur.

İsmail Fidan, TPE

22

06.05.2009

“Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı”

Daha önce bir TPE mensubunun gözünden incelenilen Tasarı bu kez bir hukukçunun gözüyle ele alınmıştır. Çalışmada Tasarı’nın getirdiği yeniliklere genel bakışın ardından, ayırt edici nitelikle ilgili değişiklikler nedeniyle oluşabilecek sonuçlar, yedek parça tasarımları, görünmeyen tasarımlar, açılabilecek davalar ve ileri sürülebilecek talepler ile tescilsiz tasarımlara ilişkin düzenlemeler değerlendirilmiştir.

Av.Dr. Cahit Suluk

23

03.06.2009

“Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı”

TPE’nin hazırladığı kanun taslaklarının sonuncusu olan bu düzenleme üzerinde yapılan değerlendirmede, sistematik ve içerik 551 sayılı KHK ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Yard.Doç.Dr. Özgür Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Fakültesi

 

24

02.09.2009

“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

Fikir ve sanat eserleri alanında yaşanan sorunların, ilgili mevzuat ekseninde ele alındığı çalışmada başlıca üzerinde durulan konular meslek birlikleriyle ilgili düzenlemeler, yasanın teknolojik ilerlemeler karşısındaki durumu ve sinema eseri kavramı olmuştur.

Günay Kiracı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

25

07.10.2009

“Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Kayıt ve Tescil Kavramları ve İlgili Uygulamalar”

Müzik ve sinema sektörlerinde düzenleyici işlev görmek, korsana karşı bir önlem olan bandrol uygulamasını desteklemek ve giderek uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlamak amacıyla gündeme gelen eser tescili uygulamasının ele alındığı toplantıda konu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın FSEK m.13 bağlamındaki yetkisi, uluslararası uygulamalar, FSEK ve usul-ispat hukuku bağlamında incelenmiştir.

Av. Berna Aşık /
Belgin Erbaha, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı /
Ar.Gör. Erdem Akyazılı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

26

04.11.2009

Creative Commons Lisansları”

Özellikle internet üzerinden kamuya ulaştırılan fikir ve sanat eserlerinin bireylerce yasaya uygun şekilde ve özgürce paylaşılmasını sağlama amacına yönelen yazılımlar için geliştirilen açık kaynak (open source) modelinin incelendiği çalışmada konunun Türk hukukuna uygunluğu da tartışılmıştır.

Yard.Doç.Dr. Emre Bayamlıoğlu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

27

02.12.2009

“Televizyon Program Formatları”

Son yıllarda yoğunlukla tartışılan bir konu olan televizyon program formatının eser olup olmadığı; eser sayılacaksa hangi eser tipine girebileceği; eser olarak korunmazsa nasıl bir korumayla karşılaşacağı gibi hususlar çalışmada ele alınmıştır.

Yard.Doç.Dr. Yalçın Tosun
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

28

06.01.2010

“Geleneksel Bilgiler ve Folklorun Hukuki Koruması”

Geleneksel bilgi ve sanat ürünlerinin hukuki koruması uluslararası alanda yapılan tartışmalar Türk hukuku bağlamında incelenmiştir.

Prof.Dr. Arzu Oğuz
Ankara Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

29

03.02.2010

“Mekanik Haklar”

Müzik sektöründe mekanik haklar kavramının ele alındığı çalışmada konu, FSEK’te yer alan haklar, bu hakların dünya uygulamasındaki rolü, Türkiye’de müzik endüstrisinde hak sahipleri ve kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ve FSEK’in mevcut hükümlerinin dünya uygulamasından ülkemize yansıyan ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı bakımından incelenmiştir.

Av. Yetkin Yokuşoğlu
MÜ-YAP

30

03.03.2010

“Senkronizasyon Hakkı”

Müziğin görüntüyle eş zamanlı kullanılması bağlamında başvurulan ve mevzuatımızda yer almamakla birlikte uygulamada sıklıkla karşılaşılan senkronizasyon hakkı kavramı, yurtdışındaki ve Türkiye’deki uygulamalar ile FSEK'in mevcut hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek açıklanmıştır. Toplantının ardından Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi’nin otuzuncusu küçük bir kokteylle kutlanmıştır.

Av. Yetkin Yokuşoğlu
MÜ-YAP

31

07.04.2010

“Marka Tescilinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”

İki bölüm halinde yapılan toplantının ilk bölümünde, 556 sayılı KHK’nın 7/1(b) maddesi bağlamında “koruma tarihi daha önce olan, aynı ya da ayniyet derecesinde benzer marka/marka başvurusunun sonraki marka başvurusuna engel olması durumu” ele alınmıştır. Bu kapsamda incelenen başlıca hususlar şunlardır:

 • AB hukuku ile karşılaştırmalı olarak, hukukumuzda “yan yana marka” (Coexistence of Trademarks) kavramı,
 • “Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka” kavramı,
 • Madde 7/1(b) uygulamasında mal ve hizmet sınıflandırılmasında kabul edilen aynı ya da aynı türden mal/hizmet kavramı ve tescilli olup da kullanılmayan markaların, tescil sürecinde yarattığı sorunlar,
 • TPE uygulamasında marka başvurusunun askıya alınması ve başvuru ile ilgili verilecek kararı doğrudan ilgilendiren bir davanın bekletici mesele yapılması sorunu.

Toplantının ikinci bölümünün konusunu ise “şekil markaları ve üç boyutlu markalar” oluşturmuştur. Anılan başlık altında ele alınan hususlar şunlardır:

 • Şekil markaları ve üç boyutlu markalarda “kendiliğinden ayırt edicilik” kavramı,
 • Marka olacak işaretlerin tanımı ile ilgili 556 sayılı KHK’nın 5/2 maddesinin yorumu,
 • “Kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma” kriterinin şartları.

Av. Uğur Aktekin
Av. Hande Hançer
Gün Hukuk Bürosu

32

05.05.2010

“İnternet Açık Artırma Sitelerinin Üçüncü Kişilerin Marka İhlallerinden Doğan Sorumluluğu”

Üçüncü kişilerin ürünlerinin satışı hususunda aracılık ederek, alıcı ile satıcıyı buluşturmayı amaçlayan EBAY gibi internet açık artırma siteleri, günümüzde hem satıcılar hem de alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır. 1995 yılında kurulan EBAY’in, 2008 yılı rakamlarıyla 8,5 Milyar USD cirosu, 1,8 Milyar USD net karı ve 16.000 çalışanı ile dünyanın sayılı markaları arasına girmesi, sitenin gördüğü ilginin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. EBAY ve benzeri açık artırma platformlarında satışı yapılan ürünlerin artışıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar, bu sitelerin hukuki sorumluluğu konusunu gündeme getirmiştir. Ülkemizde de tartışılmakta olan bu konu Atölye’de, Avrupa Birliği’nin 2000/31 sayılı “Elektronik İşlemler Hakkındaki Direktif”i, Alman hukuku, İsviçre hukuku ve örnek kararlardan hareketle, Türk hukuku açısından değerlendirilmiştir.

Doç.Dr. Savaş Bozbel
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

33

02.06.2010

Rekabet Hukuku Uygulamasına Konu Olması Yönüyle Fikri Mülkiyetin Özellikleri: Fikri Mülkiyet Hukuku ile Rekabet Hukuku Arasındaki İlişki

Anılan başlık altında, fikri mülkiyete tabi hukuki varlık ve değerlerin rekabet hukuku bakımından önem taşıyan tabii, hukuki ve iktisadi nitelikleri ekseninde, fikri mülkiyet hukukunun koruma konuları ve amaçlarıyla rekabet hukukunun koruma konusu ve amaçları karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve bu çerçevede anılan iki hukuk disiplinin çatışan mı yoksa birbirini tamamlayan iki hukuk alanı mı olduğuna ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Doç.Dr. Mustafa Ateş
Rekabet Kurulu

34

06.10.2010

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı”

2010-2011 döneminin ilk Atölye çalışması niteliğindeki toplantıda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun kırka yakın maddesinde değişiklik yapılmasını öngören kanun taslağı kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Mesut Cem Erkul Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

35

24.11.2010

“Türk Mahkemeleri ve OHIM tarafından tasarım hukuku alanında verilen kararlar ve ihtiyati tedbir uygulaması”

Türk Patent Enstitüsü ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı'nca ortaklaşa yürütülmekte olan "Sınai Mülkiyet Haklarının Yürütme ve Uygulamasının Güçlendirilmesi için Türkiye'nin Desteklenmesi" konulu Eşleştirme Projesi kapsamında yapılan faaliyetleri bütünleyici bir çalışma niteliğindeki toplantıda, tasarım hukukuna ilişkin tartışmalı konulara, örnek kararlar ekseninde ve Türk ve Alman hukukunun perspektiflerinden karşılaştırmalı olarak yapılan değerlendirmelerle ışık tutulmuştur.

Serdar Arıkan, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi - Martin Schlötelburg, OHIM Tasarım Dairesi Hukuk Müşavirliği Başkanı - Konrad Retzer, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Hakimi

36

05.01.2011

İş Yapma Yöntemleri, Yazılımlar ve Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patent ile Korunması ? ABD, EPO ve Türkiye”

Anılan üst başlık altında öncelikle, bilgisayar uygulamalı buluşlar ve iş yapma yöntemlerinin tanımları; bilgisayar uygulamalı buluşlar ve iş yapma yöntemleri ile ilgili istatistiksel bilgiler; uluslararası anlaşmalar (TRIPS) kapsamında bilgisayar uygulamalı buluşlar ve iş yapma yöntemlerinin korunmasına ilişkin hükümler açıklanmış ve ardından, bilgisayar uygulamalı buluşlar ve iş yapma yöntemlerine ilişkin buluşlarla ilgili olarak, ABD uygulamaları ve Anayasa Mahkemesi Kararları; Avrupa Parlamentosu Kararları; EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) hükümleri ve EPO (Avrupa Patent Ofisi) uygulamaları; Türkiye’deki uygulamalar ve tescil edilmiş patent ve faydalı model örnekleri ile konuya ilişkin EPO Teknik Kurul Kararları değerlendirilmiştir.

Uğur G. Yalçıner
Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı

37

02.02.2011

“Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İktibas Serbestisi ve Sınırları”

FSEK m.35’te düzenlenen iktibas serbestisine ilişkin önemli ve tartışmalı hususların ele alındığı toplantıda intihal ve iktibas olgularının aydınlatılması amacıyla,

 • "İktibas" kavramı ne anlama gelmektedir? "Esinlenme" ve "intihal" ile sınırları nasıl çizilir?
 • "İktibas serbestisi" FSEK'te nasıl düzenlenmiştir, AB düzenlemeleri ve uluslararası anlaşmalar ile Alman, İsviçre ve Amerikan hukuklarından farklılaştığı noktalar nelerdir?
 • FSEK'e göre hukuka uygun bir iktibasın koşulları nelerdir, hangi eser türlerinde iktibas mümkündür?
 • Bilimsel eserlerde iktibas ve intihal nasıl değerlendirilmelidir?
 • İnternet ortamında iktibas yapılması bakımından karşılaşılabilecek özel durumlar nelerdir?
 • Yapılacak bir kanun değişikliğinde FSEK'in iktibas serbestisine ilişkin hükmünün ne şekilde düzenlenmesi önerilebilir?

sorularına yanıt aranmıştır.

Yard.Doç.Dr. Özge Öncü
Dokuz Eylül Üniversitesi

38

02.03.2011

“Faydalı Model Korumasında Karşılaşılan Sorunların Uluslararası Alandaki Gelişmeler Ekseninde İncelenmesi”

Önemine rağmen uygulamasında pek çok sorunun yaşandığı faydalı model korumasının ele alındığı toplantıda konu, Türkiye'deki uygulama sorunlarına ışık tutmak amacıyla dünyadan örnekler ekseninde incelenmiştir. Yapılan incelemede ayrıca, ülkemizdeki mevcut düzenleme ve kanun tasarısının, uluslararası anlaşmalar ve gelişmeler perspektifinden bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Yard.Doç.Dr. Özgür Öztürk
İstanbul Teknik Üniversitesi

39/40

06.04.2011
11.05.2011

“Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”

Nisan ve Mayıs aylarında yapılan toplantılarda, 6112 sayılı yeni RTÜK yasasının getirdiği önemli değişiklikler ve bunların muhtemel etkileri incelenmiştir.

Av. Fikret İlkiz

41/42/
43

05.10.2011
02.11.2011
07.12.2011

“6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (YTK) Fikri Mülkiyet Hukuku Alanına Etki Eden Hükümleri”

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek YTK’nın fikri mülkiyet hukuku uygulamasında neden olacağı sonuçların incelendiği toplantılarda, ticaret unvanı ve işletme adı, işletmenin devri ve haksız rekabete ilişkin hükümlerin yanı sıra fikri mülkiyet haklarının şirketler topluluğu içinde kullanılması, bu hakların ayni sermaye içerisinde yer alması hali ve güven sorumluluğu-marka ilişkisi vb. başlıklar da değerlendirmeye konu edilmiştir.

Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

44

04.01.2012

“Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması”

Mer’i ve yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki ilgili düzenlemelerin karşılaştırmalı olarak incelendiği çalışmada, değerlendirilen başlıca konu ve kavramlar şunlar olmuştur:

 • Fikri mülkiyet sistemi ve haksız rekabet;
 • Fikri mülkiyet ve haksız rekabet korumasının kümülasyonu/birlikte koruma;
 • Tescilsiz sınai ürünlerin haksız rekabet hükümleri ile korunması;
 • Yabancı hukuklardaki durum;
 • Türk öğretisi ve içtihat hukukundaki durum.

 

Av.Dr. Cahit Suluk

45

14.03.2012

“Marka İnceleme Kılavuzu Mutlak Ret Nedenleri”

Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan Kılavuzun mutlak ret nedenlerini konu alan bölümünün incelendiği çalışmada, ele alınan başlıca konu ve kavramlar şunlardan oluşmaktadır:

 • Ayırt edicilik ve grafik gösterim;
 • Aynılık veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kavramları;
 • Tanımlayıcılık;
 • Ticarette ortak kullanıma açık işaretler;
 • 556 sayılı KHK 7/1-(e) bendi;
 • Yanıltıcılık;
 • KHK’nın 7/1-(g) ve (h) bentleri;
 • Tanınmış markalara ilişkin 7/1-(ı) bendi;
 • Dini değer ve sembolleri içeren işaretler;
 • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık;
 • Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik (KHK 7/2 bendi).

Tolga Karadenizli
Türk Patent Enstitüsü

46

11.04.2012

“Marka İnceleme Kılavuzu Nispi Ret Nedenleri”

Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan Kılavuzun nispi ret nedenlerini konu alan bölümünün incelendiği çalışmada, değerlendirilen başlıca konu ve kavramlar şunlardır:

 • Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik ve karıştırılma ihtimali kavramları;
 • Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvurular;
 • Gerçek hak sahipliği;
 • Tanınmışlık; 
 • Kişi ismi, fotoğrafı, fikri veya sınai hakkı gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar;
 • 556 sayılı KHK m.8/6 ve 8/7;

-     Kötüniyetli marka başvuruları.

Ersin Aksoy
Türk Patent Enstitüsü

47

09.05.2012

“İşletmelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi”

Anılan başlık altında, bir işletmenin fikri haklar portföyünün yönetilmesi ve bu hakların ticarileştirilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususları üzerinde durulmuş ve bu bağlamda, Ar-Ge sürecinde yapılması gerekenler, know-how koruması, tescil ve lisanslama konuları ele alınmıştır.

Samir Deliormanlı Licensing Executives Society (LES)
Koç Holding

48

13.06.2012

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulamasına Yansımaları”

2011 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ortaya koyduğunun fikri mülkiyet hukuku alanına etkilerinin konu edildiği toplantıda yargılama sırasında ticari sırların korunması, ihtiyati tedbirler ve belirsiz alacak davası başlıkları incelenmiştir.

Doç.Dr. Güray Erdönmez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

49

03.10.2012

“TPE Tarafından Hazırlanan ve Sınai Haklara İlişkin KHK’larda Değişiklikler Öngören Tasarının, Markalar ve Coğrafi İşaretlere İlişkin Hükümleri”

Çalışmada, tam adı “Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olan düzenlemenin markalara dair hükümler bağlamında,

 • Madrid Protokolü kapsamında yapılan başvurularda başvuru tarihinin kesinleştirilmesi;
 • İtiraz prosedürünün yeniden düzenlenmesi ve
 • Tescil prosedürünün yeniden düzenlenmesi başlıkları;

Coğrafi işaretlere ilişkin hükümler bağlamında ise,

 • Tanımlar;
 • Başvuru yapma hakkına sahip olanların yeniden düzenlenmesi;
 • İnceleme prosedürünün yeniden düzenlenmesi;
 • İtiraz prosedürünün yeniden düzenlenmesi;
 • Sicil bilgilerinde değişiklik yapılması imkanının sağlanması;
 • Amblem kullanımının öngörülmesi ve
 • Denetime ilişkin hükmün yeniden düzenlenmesi başlıkları incelenmiştir.

Gonca Ilıcalı
Türk Patent Enstitüsü

50

07.11.2012

“TPE Tarafından Hazırlanan ve Sınai Haklara İlişkin KHK’larda Değişiklikler Öngören Tasarının, Patentlere İlişkin Hükümleri”

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 551 sayılı KHK’da değişiklik öngören hükümleri üzerinde durulmuştur. Toplantıda ele alınan başlıca konular,

 • Üniversite mensuplarının buluşlarının hak sahipliğinin yükseköğretim kurumlarına verilmesi;
 • İncelemesiz patent sisteminin kaldırılması;
 • Ek patent sisteminin kaldırılması;
 • Faydalı model tescil sisteminde araştırma raporu düzenlenmesi uygulamasının getirilmesi;
 • Patent başvurularında tescil sonrası itiraz uygulamasının getirilmesi;
 • Biyoteknolojik buluşlarla ilgili düzenlemeler yapılması;
 • Hakların yeniden tesisine imkan sağlanması

olmuştur.

Çalışmada yapılan sunum için tıklayınız.

Dr. Ayşegül Demircioğlu
Emine Balta
Türk Patent Enstitüsü