Eğitim Çalışmaları

> Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
Dersin amacı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dogmatik temellerini incelemek ve uygulaması hakkında bilgi vermektir. Derste kanunun sistemi ile eser ve eser sahipliği kavramı, eser sahibinin hakları ve bu haklar üzerindeki sınırlamalar, bağlantılı hak kavramı, haklar üzerindeki hukuki işlemler ve hak sahiplerinin korunması için öngörülen idari ve hukuki koruma yolları incelenmektedir. Bu bağlamda özellikle internet üzerinde fikri hak koruması, müzik eserlerinin durumu, çeşitli meslek birlikleri kanalıyla korunan bağlantılı hak sahiplerinin durumu ve cezai takip yolları tartışılmaktadır.

Eğitmen : Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson

> Uygulamalı Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
Bu ders, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku uygulamasındaki sorunların, uygulayıcılarla tartışılabileceği bir zemin yaratma amacını taşımaktadır. Amaç, bir yandan katılımcılara uygulamadaki gelişmelerle ilgili güncel bilgilerin aktarılması, diğer yandan katılımcıların teorik bilgilerini kullanarak uygulamanın yarattığı sorunlar karşısında çözüm üretmelerini sağlamaktır. Her hafta fikir ve sanat eserlerini ilgilendiren farklı bir konu, bir hukuk uygulayıcısı veya meslek birlikleri ya da ilgili kamu kurumlarından davet edilen bir uzmanla birlikte ele alınmakta, uygulama sorunlarının yanı sıra olası çözümlerin de ortaya konulmasına ve değerlendirilmesine çalışılmaktadır.

Eğitmen : Öğr. Gör. Eda Çataklar, LL.M.

> Sinema Eserleri Hukuku
Derste, başta geleneksel anlamda sinema eserleri olmak üzere, televizyon için hazırlanan görsel işitsel programların (televizyon dizileri, yarışma programları ve formata dayalı diğer programlar, belgesel filmler, reklamlar ve müzik videoları v.b.) Türk hukuku ve mukayeseli hukuk göz önüne alınarak hukuki nitelikleri tespit edilmekte, sinema eseri ve diğer görsel işitsel yaratımlar üzerindeki eser sahipliği ve bu statüden doğan sorunlar ele alınmakta, görsel işitsel yaratımlar açısından yapım ve lisans sözleşmeleri başta olmak üzere bazı sözleşme tipleri incelenmektedir.

Eğitmen : Yard.Doç.Dr. Yalçın Tosun

> Marka Hukuku
Marka Hukuku fikri mülkiyet hukukunun önemli bir alanını oluşturmaktadır. Dersin kapsamında marka hukukunun genel özellikleri, marka kavramı ve çeşitleri, marka tescili ve ayırt edici işaretler, tescilden doğan haklar ve marka hakkının sona ermesi gibi konular yer almaktadır. Markaların ulusal ve uluslararası düzeyde korunması, bu hakların doğumu için yapılması gerekenler ve doğmuş hakların korunmasına ilişkin davalar ders kapsamında ele alınan diğer başlıklardır.

Eğitmen : Yard.Doç.Dr. Yalçın Tosun

> Patent ve Faydalı Model Hukuku
Bir yandan 1995 yılında 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabul edilmesi, diğer yandan teknolojik gelişmeler Türkiye'de patent ve faydalı model hukukuna olan ilgiyi artırmıştır. Bu derste, 551 sayılı KHK ışığında Türk hukukunda patent ve faydalı model kavramı, patent verilebilirlik şartları, patent alma usulü, patent hakkının kapsamı, buna getirilen sınırlamalar ve patent hakları üzerindeki hukuki tasarruflar incelenmektedir.

Eğitmen : Yard.Doç.Dr. Özgür Öztürk (İstanbul Teknik Üniversitesi)

> Tasarımları Koruma Şartları ve Hükümsüzlük Davaları
Ders kapsamında, tasarım kavramı ve hukuken korunması, koruma şartları, koruma dışı haller, hükümsüzlük nedenleri, hükümsüzlük davalarını açmaya yetkili kişiler ve yargılama usulü konuları üzerinde durulmaktadır.

Eğitmen : Av.Dr. Cahit Suluk

> International Copyright Law (Uluslararası Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku)
Dersin amacı, uluslararası fikir ve sanat eserleri hukukunun temel ilkelerini açıklamak, uluslararası anlaşmaları ve uluslararası fikir ve sanat eserleri hukuku alanındaki gelişmeleri tanıtmaktır. Ayrıca WIPO'nun fikri hakların dünya çapında korunması hususundaki rolü de değerlendirilmektedir. Ders, Bern Anlaşması, TRIPS anlaşması, WIPO Telif Hakları Anlaşması, Hakların Korunması, Bağlantılı Haklar, Toplu Hak Yönetimi ve Internette Fikri Haklar konularını ilgilendiren on modülü içermektedir.
Ders modülleri online olarak verilmekte ve öğrenciler hem online olarak hem de ayda bir kere gerçekleştirilen üç saatlik sınıf içi seminerlerde konuları tartışma ve analiz imkanı bulmaktadır. Ders materyali ve elektronik tartışma forumları WIPO Akademi tarafından sağlanmaktadır. Dersin dili İngilizce'dir. Dersi alan öğrencilerin ses kartı ve internet bağlantısı bulunan bir bilgisayara erişimleri gerekmektedir. Ders değerlendirmesi İngilizce olarak, yazılı final sınavı yoluyla gerçekleştirilmektedir.
Ders, daha önce Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku dersini almış olan öğrencilere tavsiye edilmektedir.

Eğitmen : Öğr. Gör. Eda Çataklar, LL.M.

> Electronic Commerce and Intellectual Property and Arbitration and Mediation Procedure Under the WIPO Rules (Fikri Mülkiyet Hakları, Elektronik Ticaret ve WIPO Tahkimi)
Ders iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, fikri mülkiyet haklarına ve elektronik ticarete ilişkin temel kavramlar verildikten sonra, elektronik ticaretin fikir ve sanat eserleri, marka ve patentleri ilgilendiren yönleri ele alınmakta ve son olarak, veri tabanlarının ve yazılımların korunması, internet alan adları gibi bazı spesifik konular daha detaylı olarak incelenmektedir.
Dersin ikinci kısmı, WIPO Uyuşmazlık Çözüm Sistemini konu almaktadır. Bu kısımda, WIPO Tahkim ve Uzlaştırma Merkezi tarafından benimsenen Tahkim ve Uzlaştırma Kuralları incelenerek, en uygun uyuşmazlık çözüm yolunun belirlenmesi, anlaşmalara yazılmak üzere uygun tahkim klozunun tanımlanması ve tahkim prosedürü konuları ele alınmaktadır.
Ders modülleri online olarak verilmekte ve öğrenciler, hem online olarak hem de ayda bir kere gerçekleştirilen üç saatlik sınıf içi seminerlerde konuları tartışma ve analiz imkanı bulmaktadır. Ders materyali ve elektronik tartışma forumları WIPO Akademi tarafından sağlanmaktadır. Dersin dili İngilizce'dir. Ders değerlendirmesi İngilizce olarak, yazılı final sınavıyla gerçekleştirilmektedir.

Eğitmenler : Yard.Doç.Dr. Yalçın Tosun, Yard. Doç. Dr. Pınar Artıran

> Protection of Biotechnological Inventions (Biyoteknolojik Buluşların Korunması)
Dersin amacı, mevcut fikri mülkiyet sistemi kullanılarak biyoteknolojik buluşların nasıl korunabileceği ve ticaretinin yapılabileceğini göstermektedir. Dersi tamamlayan öğrencinin, biyoteknolojik buluşların korunmasına yarayacak farklı hukuki araçların neler olduğu ve buluşlardan ticari olarak faydalanmak konusunda nasıl bir strateji geliştirilebileceği konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Ders şu başlıkları kapsamaktadır: Fikri mülkiyet haklarının farklı tipleri, patent hukukunun biyoteknolojik buluşları nasıl koruyabileceği, biyoteknolojik bir buluşa patent alınması için gereken hukuki koşullar ve idari işlemler, teknik ve buluş bilgileri içeren veritabanlarının araştırma konusundaki faydaları ve bu veritabanlarında nasıl arama yapılacağı, patent belgesinin okunması, yorumlanması ve etkilerinin değerlendirilmesi, bitki yetiştiricelerinin haklarını korumaya yönelik sistemlerin niteliği, ar-ge açısından fikri mülkiyet, araştırma sözleşmelerinin müzakeresi, fikri mülkiyet haklarının yönetimi, lisanslama ve hakların korunması.
Ders modülleri online olarak verilmekte ve öğrenciler hem online olarak hem de ayda bir kere gerçekleştirilen üç saatlik sınıf içi seminerlerde konuları tartışma ve analiz imkanı bulmaktadır. Ders materyali ve elektronik tartışma forumları WIPO Akademi tarafından sağlanmaktadır. Dersin dili İngilizce'dir. Ders değerlendirmesi İngilizce olarak, yazılı final sınav yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Eğitmen : Yard.Doç.Dr. Özgür Öztürk (İstanbul Teknik Üniversitesi)

> Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Zorunlu Ders)

Bu dersin temel konusu, bilgi ve teknoloji çağında son derece önemli varlıklar haline gelen patent, marka, tasarım gibi sınai haklara ve yazılım, yayıncılık, müzik ve sinema endüstrisi gibi kültür endüstrilerini ilgilendiren fikir ve sanat eserlerine uygulanan hukukun temel ilkelerinin tanıtılmasıdır. Fikri ve sınai hakların ayırt edici unsurları, hak sahipliği, hakların korunmasına ilişkin davalar ve fikri ve sınai hakların uluslararası düzeyde korunması konuları ders kapsamında ele alınacaktır. Bugüne dek seçimlik dersler listesinde yer alan ve öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan bu ders, 2012-2013 yılından itibaren hukuk fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerine zorunlu ders olarak okutulacaktır.

Eğitmen : Yard.Doç.Dr. Yalçın Tosun

> Fikri Mülkiyet Hukuku Kliniği (Özel Hukuk Kliniği I - II)

Hukuk kliniği dersi, hukuki bilgiye ihtiyaç duyan, ancak bu bilgiye ulaşacak ekonomik kaynakları bulunmayan kişilere, öğrencilerin hukuki bilgi vermesi sistemine dayanmaktadır. Ders sayesinde, bir yandan hukuk öğrencilerinin dar gelirli kesimin adalete erişiminine katkı sağlaması hedeflenmekte, diğer yandan öğrencilere, uygulamaya dönük mülakat yapma, somut bir konuda hukuki araştırma yapıp hukuki görüş yazma gibi beceriler kazandırılmaktadır. Bunun için, öğrencilerin öncelikle etkin dinleme ve iletişim becerileri ile tanıştırılarak iyi bir mülakat yapabilmek için gereken yetilere sahip olmaları sağlanmakta, aynı zamanda öğrencilerle hukuki konularda ortaya çıkabilen etik meseleler değerlendirilmektedir. İkinci yarıyılda, öğrencilerin üniversite kampüsünde Hukuk Kliniği'nden bilgi isteyen başvurucularla görüşmeleri sağlanmaktadır. Anılan kapsam içine 2012-2013 yılında uygulanmaya başlamak üzere fikri mülkiyet hukuku kliniği de eklenmiştir. Bu kapsamda öğrenciler, başvuru sahiplerinin fikri mülkiyet hukukuna dair sorunları hakkında çalışma yapma imkanı bulacaktır.

Eğitmen : Yard.Doç.Dr. Yalçın Tosun

> Law for Arts and Culture (Kültür ve Sanat Hukuku)

Ders, sanat ve kültür sektörlerinde sanatçı, yönetici, organizatör veya sponsor gibi çeşitli pozisyonlarda faaliyet gösterecek kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Derste öncelikle, Fikir ve Sanat Eserleri ve Sözleşme Hukuku'nun temel kavramları açıklanmakta, ardından, lisans sözleşmeleri, icra sözleşmeleri, sergi sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri gibi bu iş sahasında yer alan çeşitli aktörler arasında gerçekleşebilecek işlemler üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Ders İngilizce olarak yürütülmektedir.

Eğitmen : Doç.Dr. Gül Okutan Nilsson