Yönetmelik

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


Yayımlandığı Resmi Gazete : 13.06.2006/26197
Ek ve değişiklikler : Yoktur
Son güncelleme : 11.09.2006

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, teşkilat, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
b) Üniversite Akademik Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
c) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
g) Hukuk Fakültesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 - (1) Merkezin amacı; Fikrî Mülkiyet Hukukunun içerdiği konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası, özel ve kamu hukuku alanlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel araştırma ve incelemelerin uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesinin sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 - (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Fikrî Mülkiyet Hukuku konusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak,
b) Fikrî Mülkiyet Hukukunun ulusal ve uluslararası sorunlarıyla ilgili olarak konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,
c) Fikrî Mülkiyet Hukuku içinde yer alan farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ç) Fikrî Mülkiyet Hukuku ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili sektörlerde çalışanların meslek içi eğitimlerine yönelik ve Fikrî Mülkiyet Hukuku uygulamalarının yaygınlaşması ve gelişimini sağlayacak nitelikte programlar hazırlamak ve uygulamak,
d) Hem uluslararası, hem de Avrupa Birliği mevzuatı başta olmak üzere bölgesel düzenlemelerin en yoğun olduğu Fikrî Mülkiyet Hukuku ile ilgili olarak meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Türk Hukukunun durumunu saptamak ve mevzuat karşılaştırması ve uyumlaştırması hususunda inceleme ve benzeri çalışmalar yapmak,
e) Merkez bünyesinde, Fikrî Mülkiyet Hukuku ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak,
f) Fikrî Mülkiyet Hukuku konusunda Üniversite öğrencilerini araştırma yapmaya özendirecek faaliyetlerde bulunmak,
g) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe ya da yabancı dillerde yayınlar yapmak, Merkeze ait yayınları hazırlayıp yayımlamak,
ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak,
h) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 - (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 - (1) Müdür; Hukuk Fakültesinde, Merkezin faaliyet konularında çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirinceye kadar, bu görevi vekaleten yürütmek üzere Hukuk Fakültesinin öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Müdürün teklifi üzerine, Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından biri müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,
e) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak,
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,
g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Akademik Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beşkişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek,
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,
c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,
ç) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

Danışma kurulu
MADDE 12 - (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunca uygun görülen sayıda üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:
a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları,
b) Fikrî Mülkiyet Hukuku alanında veya ilgili alanlarda çalışmaları, tecrübesi, bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler,
c) Fikrî Mülkiyet Hukuku alanında veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler,
ç) Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.
(2) Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır.

Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 - (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş, öneri ve eleştirilerini Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.